Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč se po 3 letech stěhuje do nových prostor

Je to až k nevíře, ale skoro 3letý projekt na výstavbu nové budovy sloužící Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč je zdárně u svého konce. Zařízení do současné doby poskytovalo své služby mladým (poradenství, podporu, doučování, pomoc v krizi či nabídku preventivních a volnočasových aktivit ad.) v provizorních prostorách pronajatého objektu. Nyní se stěhuje do nově vybudovaných prostor v místě bývalého autobusového nádraží v Telči.

Projekt nové budovy, který je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Telč v rámci zkvalitňování podmínek pro aktivní trávení volného času obyvatel s důrazem na potlačení rizikového chování u dětí a mládeže přináší nové možnosti i samotné sociální službě. „Projektem nové budovy dojde, jak k rozšíření kapacity zařízení – tedy počet osob, které denně mohou zařízení navštívit, tak ke zvýšení rozsahu a kvality poskytovaných služeb.“ uvedla vedoucí Zastávky Petra Břečková. 
 
Nové zařízení totiž disponuje přímo pro uživatele služby 5ti místnostmi – jedná se o hlavní klub, výtvarnou místnost, kontaktní místnost určenou převážně pro nikým nerušený rozhovor pracovníka s klientem, IT místnost s moderní technologii umožňující klientům činnosti jako je například hudební zkušebna, nahrávací studio či vzdělávání na PC a v neposlední řadě přibude v nabídce Zastávky multifunkční sál, který nabízí sportovní (tanec, ping pong, bojové umění, zumba apod.) a kulturní  (vystoupení, výstavy) vyžití klientů služby, tak i vzdělávací a přednáškové činnosti zařízení pro školy či širokou veřejnost. 
 
Mimo kapacitní a prostorové rozšíření služby chce zařízení od 1. 11. 2013 rozšířit i cílovou skupinu uživatelů, tedy mladých lidí, kteří mohou zařízení navštívit a využít jeho služeb. „V současné chvíli poskytujeme naše služby mladým lidem z okolí Telče ve věku 12 – 19 let, kteří zažívají nebo by mohli zažívat nepříznivé životní situace v oblasti rodiny, školy, veřejnosti, skupiny vrstevníků apod. Plánujeme však tuto cílovou skupinu rozšířit na věkovou hranici 11 – 26 let.“ uvedla Břečková.
 
K financování projektu uvedl manažer projektu V. Schrek: „Přesné vyúčtování bude probíhat v následujících měsících, ale celkové náklady na projekt se předpokládají v rozmezí mezi 11 - 12 milióny korun. 70% celkové investice přitom bude hrazeno ze získané dotace z programu ROP Jihovýchod, 2 milióny z rozpočtu Kraje Vysočina, 0,5 milionu poskytlo město Telč a s částkou cca 1,5 milionu počítá Charita z vlastních zdrojů.“
 
Na financování zařízení v novém objektu se v podstatě nic nezmění. I nadále bude vícezdrojové s hlavním podílem financí z dotací na sociální služby z MPSV a Kraje Vysočina. Předjednán je i příspěvek od města Telče. Zbývající náklady hradí Oblastní charita Jihlava z menších dotačních titulů a také např. z příspěvků od dárců Tříkrálové sbírky. 
 
Ve středu 30. 10. 2013 proběhne Slavnostní otevření nové Zastávky. Oficiální dopolední program je určen pro osoby zvané, zainteresované do celého projektu nové budovy. Odpolední program je však určen všem těm, kteří chtějí nahlédnout „pod pokličku“ této sociální služby. V 16 hodin vše začne slavnostním přestřihnutím pásky panem ředitelem Oblastní charity Jihlava Mgr. Michalem Novotným. Během otevírací doby od 16:00 do 19:00 hodin si tak můžete přijít prohlédnout prostory nové Zastávky, seznámit se s jejím vybavením, principy práce, nabídkou služeb, historií i plány do budoucna. Připravené bude i malé občerstvení. 
 
Den otevřených dveří je zároveň dobrou příležitostí pro potenciální nové klienty, aby si klub „okoukli“. Jako doprovodný program si pracovníci Zastávky připravili pro širokou veřejnost turnaj v ping pongu, který začíná v 17 hodin.