Malá řemesla pomohla třem stovkám nezaměstnaných, nyní projekt po 13 letech končí

Pomocí nezaměstnané mládeži, tzn. realizací rekvalifikací spojených se sociálním programem, se Oblastní charita Jihlava zabývá již 13 let. Projekt byl poslední 2 roky plně financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, nyní ale musí skončit.

Projekt Malá řemesla Jihlava měl za svůj cíl vyrovnání příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Zaměřoval se na začleňování sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva na trh práce. 
 
Pracovníci projektu usilovali o zvyšování kvalifikace účastníků pro trh práce, o posilování jejich motivace pro hledání zaměstnání i o zvyšování finanční gramotnosti.
 
Po úspěšném ukončení kurzů získávali účastníci osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu v daném oboru – truhlář-nábytkář, malíř, nebo zahradnické práce. 
 
V posledních letech se obdobné projekty zaměřené na aktivní politiku zaměstnanosti financovaly především z Evropského sociálního fondu, tak jak je tomu i v případě Malých řemesel. 
 
Charita Jihlava předpokládala pokračovat v této myšlence i po ukončení současného dvouletého projektu. V důsledku opožděného schvalování programů nového programovacího období EU, kdy nové výzvy pro podávání žádostí budou vyhlášeny nejdříve v roce 2015, však Charita nenalezla jiné finanční zdroje na provoz Malých řemesel. "Proto ředitel Charity musel přistoupit ke kroku uzavřít zařízení a část pracovníků propustit a část převést v rámci organizace na jinou pozici", objasňuje Vladislava Růžičková, vedoucí projektu. 
 
Charita však věří, že jde o krátkodobé přerušení poskytnutí takové podpory mladým lidem, protože obdobné zařízení, které by se zabývalo problematikou nezaměstnané mládeže s tak dlouhodobými zkušenostmi a tak komplexně, v Kraji Vysočina neexistuje. „Je mi líto, že musíme ukončit činnost osvědčené a smysluplné služby, která v průběhu let přinášela dobré výsledky. Všichni doufáme, že to není definitivní konec a podaří se nám najít finanční prostředky na její obnovení,“ říká Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava.
 
Za celých 13 let fungování zařízení bylo otevřeno celkem 47 rekvalifikačních kurzů, do kterých nastoupilo 273 osob a úspěšně ukončilo kurzy závěrečnou zkouškou 198 osob. Všem těmto osobám pracovníci poskytli pomoc získat pracovní uplatnění, posílit jejich sebevědomí.
 
Z historie projektu Malých řemesel
 
Prvopočátek Malých řemesel sahá do roku 2000, kdy v Romském centru vznikla dílna pro jejich klienty.  O dva roky později zařízení otevřelo tři akreditované rekvalifikační kurzy v oborech truhlář, malíř a šička a přestěhovalo se na Mahenovu 16, kde sídlí služba dodnes. 
 
Od roku 2003 začala Malá řemesla naplno působit v oblasti nezaměstnanosti mládeže, jehož cílem bylo nejen získání základních znalostí a dovedností v daném oboru, ale také motivace a znovuobnovení pracovních a sociálních návyků, které jsou pro následné udržení zaměstnání naprosto nezbytné. Začala také vzájemná spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě, podnikatelskými subjekty a kurzy byly zpřístupněny i zájemcům z řad majoritní společnosti. 
 
„Zařízení bylo za svou činnost v roce 2005 oceněno v projektu Partnerství 2005, vyhlašovaného Ministerstvem vnitra za partnerství s Probační a mediační službou a městem Jihlava", informuje V. Růžičková.
 
Dalším přelomovým rokem pro zařízení byl rok 2006, kdy se stalo základnou pro realizaci dvouletého projektu Park in park finančně podpořeného Evropským sociálním fondem. Dosavadní vzdělávací program v řemeslných kurzech byl rozšířen o motivační kurz a ke stávajícím kurzům přibyl rekvalifikační kurz Domovnické práce a Zahradnické práce. Nadcházející léta zařízení fungovalo ve stejném režimu jen s tím rozdílem, že bylo finančně zajištěno především z tuzemských zdrojů. 
 
Co se týče zázemí zařízení, to prošlo v roce 2009 velkou změnou, kdy byla kompletně zrekonstruována a moderně vybavena budova Mahenova 16 z prostředků ROP JV (Regionálního operačního programu), s přispěním Kraje Vysočina a města Jihlavy.
 
V roce 2010 se stala služba partnerem organizace Bit.cz a spolupracovalo s ním na projektu Řemeslo jako šance formou zajištění rekvalifikací a poradenství pro jejich klienty. Na tento projekt v roce 2012 bezprostředně navázal současný končící projekt Malá řemesla.