Právě se nacházíte:

Zápis do MŠ v ulici Jarní

Zápis do nových tříd MŠ Mozaika Jarní proběhne 9. a 10. ledna 2012 od 15. 00 do 18. 00 hodin v budově školy v ulici Jarní. Zahájení provozu rozšířené školky bude pravděpodobně od 1. března 2012. Provoz mateřské školy bude od 6.00 do 16.30 hodin.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

- do MŠ v rámci tohoto zápisu budou přijímány děti, které dosud nebyly do mateřských škol přijaty,
- do mateřských škol budou zpravidla přijímány děti, které ke dni zahájení provozu pracoviště Jarní 22a dovrší tři roky věku,
- do MŠ budou přednostně přijímány děti, jejichž zákonný zástupce (případně dítě) má místo trvalého pobytu na území města Jihlavy nebo v obci, která má s městem Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2011 a 2012 je to pouze obec Vílanec,
- dítě splňuje povinné očkování podle zákona 258/2000 Sb. § 50 o ochraně veřejného zdraví.

Kritéria pro přijímání dětí (pro zápis do 2 nových tříd v MŠ Jarní 22a):

- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
- věk dětí – přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy MŠ Mozaika Jihlava, pracoviště Jarní 22a , tj.50 míst.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody). Ředitelka školy přijme děti dle kritérií do stanovené kapacity tj. 50 dětí, neponechá pro odvolací řízení žádná volná místa na odvolání.

www.jihlava.cz